Skip to main content
Projekti eesmärk:

Luua üldhariduskoolis mõtestatud õppija arengu toetamise süsteem, et iga õpilase potentsiaal saaks realiseeruda parimal viisil ning toetatud oleksid ka tippsooritajad.

Pilootkool:

Viljandi Kesklinna Kool

Selleks on loodud tingimused järgnevate tegevuste kaudu:

  • Noppeõpe matemaatikas 2.-4. klass
  • Temporühmad + noppeõpe matemaatikas 5.-9. klass
  • Temporühmad eesti keeles 5.-9. klass
  • Väitlusõpetus võimekatele 8.-9. klass (kirjanduse ja ühiskonna õpetuse lõiming)
  • Temporühmad füüsikas ja keemias 8.-9. klass

Noppeõpe on üks võimalus õpilase annete arendamiseks. Kiiremini edenevad õpilased nopitakse ühel korral nädalas matemaatika tunnist välja, õppides ainet õppekavaga võrreldes süvendatult või laiendatult.

Lennuüleselt osaleb noppeõppes kuni 12 last, mis annab õpetajale soodsad tingimused õppijakeskse lähenemise rakendamiseks. Samal ajal õpiabisse minevad ja klassitundi jäävad lapsed saavad samuti rohkem individuaalset lähenemist ning oma arenguks vajalikku tuge.

Temporühma jagatakse õppijad õpitempost lähtuvalt (tegemist ei ole tasemerühmadega, kus rühm on moodustatud õpilaste hetke teadmiste ja -oskuste taseme ja hinnete alusel). Rahulikuma tempoga rühmas keskendutakse põhiteemade õppimisele ja kinnistamisele lihtsama struktuuriga ülesannete kaudu. Kiirema tempoga rühmades jõutakse lahendada keerulisemaid probleemülesandeid. Ka rühmade sees rakendatud diferentseeriv õpe on kohandatud õppijate vajadustest lähtuvalt vastavalt sellele, milline on õppijatel uue materjali omandamise tempo ning kuidas suudavad uusi kontseptsioone haarata ja rakendada.

Temporühmad moodustatakse lennuüleselt (N+1) ehk kui lennus on A-B-C paralleelid (kolm klassi), on need jagatud nelja temporühma, et tagada igas rühmas väiksem õpilaste arv ja individuaalsem lähenemise võimalus. Kord nädalas nopitakse kõige kiiremast temporühmast tippsooritajad omakorda välja ning neile pakutakse nende arengu toetamiseks vastavaid ülesandeid.

 

Sihtasutus Viljandi hariduse arengufond

Aadress: Hariduse 2, Viljandi 71012
Reg.kood: 90012521
info@haridusfond.ee